09-05-02_ Abdelhai Bennani - Itaru Oki - Makoto Sato

Abdelhai Bennani (ts);
Itaru Oki (tp, cornet, fl);
Makoto Sato (dms);
@ Atelier Tampon - Paris - 2 mai 09

09-05-02_03_Tampon_Abdelhai Bennani 09-05-02_05_Tampon_Abdelhai Bennani 09-05-02_07_Tampon_Makoto Sato 09-05-02_09_Tampon_Itaru Oki 09-05-02_10_Tampon_Abdelhai Bennani 09-05-02_11_Tampon_Makoto Sato 09-05-02_17_Tampon_Itaru Oki 09-05-02_18_Tampon_Makoto Sato 09-05-02_21_Tampon_Makoto Sato 09-05-02_22_Tampon_Makoto Sato 09-05-02_23_Tampon_Itaru Oki 09-05-02_25_Tampon_Itaru Oki

Les derniers commentaires

Autres albums photos